top of page

 

УСТАВ

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 „МОРАЛ ЕДИНСТВО ЧЕСТ”
 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статут и наименование

Чл. 1. (1) Политическа партия „Морал Единство Чест”, наричана за краткост в настоящия устав „Партията“ или „Политическата партия“, се учредява и подлежи на регистрация като юридическо лице със статут на политическа партия, в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за политическите партии и останалите разпоредби на българското законодателство.

(2) Политическата партия се учредява без срок или друго прекратително условие.

Чл. 2. Наименованието на политическата партия е „Морал Единство Чест”.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Политическата партия е гр. София.

(2) Адресът на управление на Политическата партия е България, гр. София 1142, район Средец, ул. "Генерал Паренсов" № 47, ет.1.

 

Символи

Чл. 4. (1) Символите на Политическата партия са емблема и печат.

(2) Емблемата представлява два стилизирани кръстосани меча, разположени върху стилизиран кръгъл щит, който съставлява сив кръг с орнаменти, обвит от по-голям тъмно червен кръг. В червения кръг е изписано пълното наименование на Партията, както и нейната абревиатура.

(3) Печатът на Партията е кръгъл и се състои от емблемата на Партията.

 

Принципи, цели и начини за постигане на целите

Чл. 5. (1) Политическата партия се ръководи от следните принципи:

 1. Върховенство на закона в демократична правова държава;

 2. Независимост, разделение и взаимен контрол на властите;

 3. Прозрачност и информираност в решенията и дейността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт;

 4. Неприкосновеност на личността, честта, достойнството и доброто име на всеки гражданин;

 5. Справедливост, гарантирана чрез върховенство на правото, равенство пред закона и независимо правораздаване.

 

 (2) Основните цели на Политическата партия са следните:

 1. Укрепване на българския парламентаризъм и институциите на парламентарната република;

 2. Прозрачно управление с пряк граждански контрол върху властта;

 3. Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата.

 4. Законосъобразно, икономично, ефективно, ефикасно и прозрачно управление на публичните финанси;

 5. Реализиране на реформи в съдебната власт като условие за ефективно противодействие на престъпността и корупцията;

 6. Гарантиране на свободата на словото в България;

 7. Възстановяване на доверието на гражданите в публичните институции;

 8. Възстановяване на чувството за национално и гражданско достойнство на българските граждани;

 9. Повишаване на жизненото равнище на българските граждани;

 10. Подобряване на бизнес климата за привличане на чуждестранни инвестиции, задържане на българските инвеститори, както и подпомагане на малкия и среден бизнес;

 11. Икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната;

 12. Изграждане на съвременна и модерна инфраструктура в страната;

 13. Подобряване качеството на образованието, което да предостави равни възможности за развитие на всички;

 14. Инвестиране в масовия спорт и културата, като неразделна част от развитието на ценности у децата и младежите;

 15. Подобряване ефективността и качеството на системата на здравеопазването.

 

 (3) Начините за постигане на целите на Политическата партия са:

 1. Участие в президентски, парламентарни, европейски и местни избори.

 2. Участие в законодателната и изпълнителната власт на регионално, национално и европейско ниво;

 3. Формулиране и прилагане на ефективни управленски политики и решения в условия на обществен и политически диалог;

 4. Разработване и осъществяване на политически, икономически и социални програми;

 5. Реализиране и осъществяване на законодателна инициатива, чрез участие в законодателната власт.

 6. Създаване и изпълнение на управленски програми, политики, стратегии и решения;

 7. Активно участие в политическия и обществен живот в Република България.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНОВЕ

 

Възникване на членство

Чл. 6. (1) Член на Политическата партия може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права, съгласно действащото българско законодателство, който споделя нейните принципи и цели, приема и изпълнява Устава и програмните документи на Партията.

(2) Членството в Партията е индивидуално и е израз на лична воля и желание.

(3) Приемането за член на Партията се извършва от Изпълнителния съвет въз основа на писмено заявление от кандидата. Заявлението се подава до Изпълнителния съвет. В заявлението кандидатът декларира съответствието си с изискванията на чл. 11 от Закона за политическите партии и на чл. 6, ал. 1 от този Устав, както и че приема Устава и програмните документи на Партията.

(4) Отказът за членство, постановен от Изпълнителния съвет се обжалва пред Националния контролен съвет в 7-дневен срок, считано от уведомяването. Решението на Националния контролен съвет е окончателно.

(5) Членственото правоотношение възниква от датата на приемане на решение от Изпълнителния съвет или от датата на решението за отмяна на отказа за приемане на нов член.

(6) Учредителите на Партията са членове на Партията по право.

(7) Членовете на Партията се вписват в национален регистър, на хартиен и електронен носител, който се води от Изпълнителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл. 7. (1) Всеки член на Партията има право:

 1. да избира и да бъде избиран в органите на Партията;

 2. да избира и да бъде избиран като кандидат на Партията за президентски, парламентарни и местни избори, както и за избори за членове на Европейския парламент;

 3. да изразява мнение и да прави предложения по всички въпроси и да участва във формиране на решенията в рамките на органите на Партията по установения за това ред;

 4. да изразява свободно своето мнение и да отстоява идеите си;

 5. да иска и да получава информация от органите на Партията.

 

(2) Всеки член на Партията е длъжен:

 1. да спазва Устава и програмните документи на Партията;

 2. да работи за постигане на целите на Партията;

 3. да отстоява принципите на Партията;

 4. да изпълнява решенията на органите на Партията;

 5. да плаща членски внос;

 6. да пази престижа и доброто име на Партията.

 

Прекратяване на членство

Чл. 8. (1) Членството в Партията се прекратява:

1. доброволно – от момента на подаване на заявление за прекратяване на членство до Изпълнителния съвет;

2. при отпадане – при констатиране от Изпълнителния съвет на неплащане на членски внос в продължение на една година;

3. с изключване – по решение на Изпълнителния съвет на Партията, при поведение или действия в нарушение на Устава, на политическите и нормативните актове на Партията, решенията на националните или местните органи на Партията;

4. при смърт или поставяне под запрещение;

5. в други случаи, предвидени в закона.

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Националния контролен съвет в 14-дневен срок от уведомяването. Жалбата се подава чрез Изпълнителния съвет. Решението на Националния контролен съвет при обжалване на изключване от Партията е окончателно.

(3) Член на Партията, който е бил изключен, може да кандидатства отново за член по реда на този Устав, най-рано една година след датата на изключването му.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

Видове органи

Чл. 9. (1) Органите на Партията са национални и териториални.

(2) В органите на Партията могат да участват само нейни членове.

 

Национални органи

Чл. 10. Национални органи на Партията са:

 1. Национален конгрес;

 2. Председател;

 3. Изпълнителен съвет;

 4. Национален контролен съвет.

 

Териториални структури и органи

Чл. 11. Териториалните структури на Партията са местни, общински и областни организации.

Чл. 12. (1) Местна организация:

1. създава се от най-малко пет членове;

2. образува се на територията на населеното място;

3. в едно населено място се създава една Местна организация;

(2) Органи на Местната организация са:

1. Местен конгрес;

2. Местен съвет.

Чл. 13. (1) Общинска организация:

1. включва всички местни организации на територията на общината;

2. на територията на общината се създава една Общинска организация;

3. седалището на Общинска организация се установява в административния център на общината.

(2) Органи на Общинската организация са:

1. Общински конгрес;

2. Общински съвет;

Чл. 14.(1) Областна организация:

1. включва всички местни и общински организации на територията на областта;

2. на територията на областта се създава само една Областна организация;

3. седалището на Областна организация се установява в административния център на областта.

(2) Органи на Областната организация са:

1. Областен конгрес;

2. Областен съвет.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

 

Раздел I

Национален Конгрес

Състав

Чл. 15. (1) Националният конгрес е върховен орган на Партията, който се провежда най-малко веднъж на четири години.

(2) Националният конгрес се състои от всички членове на Партията.

 

Правомощия

Чл. 16. (1) Националният конгрес:

 1. приема, изменя и допълва Устава на Партията;

 2. избира и освобождава Председателя на Партията;

 3. определя числеността, избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет;

 4. определя числеността, избира и освобождава членовете на Националния контролен съвет и неговия Председател;

 5. приема отчетите на Изпълнителния съвет и на Председателя на Партията;

 6. приема отчета на Националния Контролен съвет;

 7. приема решение за сливане, вливане, отделяне, разделяне, както и за прекратяване на Партията;

 8. може да приема решения по всеки въпрос от компетентността на друг орган на Партията, както и по въпроси, по които по закон или по този Устав е компетентен да се произнася като върховен орган на Партията.

Свикване

Чл. 17. (1) Националният конгрес се свиква:

1. от Председателя на Партията;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния състав на Изпълнителния съвет.

(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Националния конгрес и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува (обявява) поне в един национален ежедневник. Срокът от обявяването на Поканата до провеждането на Национален конгрес не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) дни.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 18. (1) Националният конгрес може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от 1/2 (една втора) от списъчния състав на всички членове на Партията.

(2) При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Национален конгрес, заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(3) Националният конгрес приема решенията си с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго. Решенията по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи членове.

 

Раздел II

Председател

Избор

Чл. 19.  Председателят на Партията се избира от Националния конгрес.

 

Правомощия

Чл. 20. (1) Председателят на Партията има следните правомощия:

 1. представлява Партията пред всички трети лица;

 2. организира и ръководи цялостната оперативна дейност на Партията;

 3. председателства по право Изпълнителния съвет;

 4. координира изпълнението на решенията на Изпълнителния съвет и ръководи дейността му;

 5. формулира политическите позиции на Политическата партия по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Изпълнителния съвет, които изискват незабавна реакция;

 6. осъществява контактите на Партията с органите на държавната власт и управление, с органите на местно самоуправление, с други партии и организации в страната, както и осъществява международните контакти на Партията;

 7. упражнява други правомощия, предоставени му от закона, от този Устав или по решения на Националния конгрес.

(2) Председателят на Партията може да делегира за определен срок отделни свои правомощия по този Устав на един или повече от членовете на Изпълнителния съвет.

(3) Председателят на Партията отчита дейността на Политическата партия пред Националния конгрес.

 

Раздел III

Изпълнителен съвет

Състав

Чл. 21. (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащият национален ръководен орган на Партията в състав от 5 (пет) до 15 (петнадесет) члена.

(2) Изпълнителният съвет се състои от:

1. Председателя на Партията, който е негов член и Председател по право; и

2. избрани от Националният конгрес до 14 (четиринадесет) други членове.

 

Правомощия

Чл. 22. (1) Изпълнителният съвет има следните правомощия:

 1. изпълнява решенията на Националния конгрес;

 2. осъществява оперативното политическо ръководство на Партията;

 3. приема решения по коалиционната политика на Партията;

 4. осъществява ръководство и координация на дейността на местните, общинските и областните организации и органите на Политическата партия при изпълнение на националните задачи;

 5. приема и актуализира Програмни документи на Партията, с които се определя управленска програма и текущи приоритети и позиции;

 6. приема всички правилници, които са заложени в Устава, както и при възникване на необходимост приема допълнителни процедури, правила и механизми;

 7. изготвя бюджет на Политическата партия и отчет за изпълнението му;

 8. определя кандидатите на Партията за народни представители, за президент и вицепрезидент, за общински съветници, за кметове, за членове на Европейския парламент и т.н.;

 9. приема нови членове на Партията;

 10. изключва от Партията членове при наличие на предвидените в този Устав условия с мнозинство 2/3 (две трети) от списъчния си състав;

 11. решава всички други въпроси, които не са в компетентността на Националният конгрес на Партията.

 

Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 23. (1) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват най-малко веднъж в месеца:

1. от Председателя на Партията, който е член на Изпълнителния съвет и председателства същия по право;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Изпълнителният съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако в този Устав е предвидено друго мнозинство.

 

Раздел IV

Национален контролен съвет

Състав

Чл. 24. (1) Националният контролен съвет е национален контролен орган на Партията в състав от 3 (три) до 10 (десет) члена.

(2) Националният контролен съвет се състои от Председател и до 9 (девет) членове, които се избират от Националния конгрес.

 

Правомощия

Чл. 25. (1) Националният контролен съвет има следните правомощия:

 1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и правилниците на Партията, както и за изпълнението на решенията на органите на Партията; 

 2. контролира изпълнението на бюджета на Партията; 

 3. ревизира финансово-счетоводната дейност на ръководните органи на Партията; 

 4. проверява отчетността и деловодната работа на партийните организации; 

 5. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни жалби и нарушения в 3-месечен срок; 

(2) Решенията на Националния контролен съвет са окончателни. 

 

(3) Председателят на Националния контролен съвет: 

1. свиква и ръководи заседанията на съвета; 

2. участва със съвещателен глас в работата на Изпълнителния съвет.

 

Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 26. (1) Националният контролен съвет се свиква:

1. от Председателя му;

2. по искане на 2/3 (две трети) от списъчния му състав.

(2) Националният контролен съвет заседава при кворум 2/3 (две трети) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ

 

Раздел I

Местна организация

Местен конгрес

Чл. 27. (1) Местният конгрес е ръководен орган на Местна организация и се състои от всички членове на Партията в съответната Местна организация.

(2) Местният конгрес на Местна организация:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Местния съвет;

2. приема отчет на Местния съвет за политическото и организационно развитие на Партията в населеното място, представен от Председателя на Местния съвет;

Чл. 28 (1) Местният конгрес на Местна организация се свиква най-малко веднъж годишно:

1. от Общинския съвет;

2. от Местния съвет;

3. по предложение най-малко на 1/3 (една трета) от членовете на Местната организация.

(2) Свикване на Местния конгрес се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане му и се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикването му.

(3) Местният конгрес е легитимен, ако присъстват повече от 1/2 (една втора) от членовете на Местната организация. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Местния конгрес заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно, колкото и членове на Местната организация да се явят.

(4) Решенията на Местния конгрес се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Местен съвет

Чл. 29. (1) Местният съвет е изпълнителен орган в населеното място и има следните правомощия:

 1. осъществява целите и политиката на Партията на територията на населеното място;

 2. организира провеждането на предизборната кампания на територията на населеното място;

 3. информира членовете за дейността на Партията;

 4. изпълнява и други функции, възложени му от висшестоящите органи.

(2) Председателят (местен координатор) на Местния съвет:

1. представлява Партията на местно ниво;

2. ръководи дейността на Местния съвет.

(3) Местният съвет се свиква най-малко веднъж в месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 1/2 (една втора) от списъчния му състав.

(4) Местният съвет заседава при кворум 1/2 (една втора) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

 

Раздел II

Общинска организация

Общински конгрес

Чл. 30. (1) Общинският конгрес е ръководен орган на Общинска организация на Партията.

(2) Общинският конгрес се състои от:

1. членовете на Общинския съвет;

2. председателите на Местните съвети на територията на общината.

(3) Общинският конгрес има следните правомощия:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Общинския съвет; 

2. приема отчет на Общинския съвет за политическото и организационно развитие на Партията в общината, представен от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 31. (1) Общинският конгрес се свиква от Изпълнителния съвет най-малко веднъж на четири години. 

(2) Свикване на Общинския конгрес се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общинския конгрес. Поканата се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикване на Общинския конгрес.

(3) Общинският конгрес е легитимен, ако присъстват 1/2 (една втора) от списъчния състав на членовете му. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Общинският конгрес заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(4) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове.

 

Общински съвет

Чл. 32. (1) Общинският съвет е изпълнителен орган на общинско ниво и има следните правомощия:

1. осъществява целите и политиката на Партията на територията на общината;

2. организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината;

3. информира членовете за дейността на Партията;

4. изпълнява и други функции, възложени му от висшестоящите органи.

Чл. 33. Председателят (Общински координатор) на Общинския съвет: 

1. представлява Партията на общинско ниво; 

2. ръководи дейността на Общинския съвет. 

Чл. 34. (1) Общинският съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 1/2 (една втора) от списъчния му състав.

(2) Общинският съвет заседава при кворум 1/2 (една втора) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

Раздел III

Областна организация

Областен конгрес

Чл. 35. (1) Областният конгрес е ръководен орган на Областната организация на Партията.

(2) Областният конгрес се състои от:

1. членовете на Областния съвет;

2. председателите на Общинските съвети на територията на областта.

(3) Областният конгрес има следните правомощия:

1. определя числеността и избира състава и Председателя на Областния съвет; 

2. избира делегати за участие в Националния конгрес;

3. приема отчет на Областния съвет за политическото и организационното развитие на Партията в областта, представен от Председателя на Областния съвет;

Чл. 36. (1) Областният конгрес се свиква от Изпълнителния съвет най-малко веднъж на четири години.

(2) Свикване на Областен конгрес се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Областния конгрес. Поканата се разгласява по подходящ начин, определен с решението за свикване на Областна конгрес.

(3) Областният конгрес е легитимен, ако присъстват 1/2 (една втора) от списъчния състав на членовете му. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Областния конгрес заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(4) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове.

 

Областен съвет

Чл. 37. Областният съвет е изпълнителен орган на областно ниво и има следните правомощия:

1. осъществява целите и политиката на Партията на територията на областта;

2. организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;

3. информира членовете за дейността на Партията;

4. изпълнява и други функции, възложени му от националните органи.

Чл. 38. Председателят (областен координатор) на Областния съвет:

1. представлява Партията на областно ниво;

2. ръководи дейността на Областния съвет;

3. координира и подпомага дейността на Общинските организации.

Чл. 39. (1) Областният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца:

1. от Председателя му;

2. по искане на 1/2 (една втора) от списъчния му състав.

(2) Областният съвет заседава при кворум 1/2 (една втора) от списъчния си състав и приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ИЗБОРНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

 

Раздел I

Изборност и Мандатност

Чл. 40. (1) Всички мандати на изборните длъжности в Партията са 4 (четири)-годишни и съвпадат с периода между два Национални конгреса, освен ако в този Устав не е предвидено друго.

(2) При изтичане на мандата на съответен орган неговите членове продължават да изпълняват функциите си до провеждане на нов избор.

Чл. 41.  Мандатът на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен предсрочно доброволно - чрез подаване на писмена оставка до Председателя на съответния орган или чрез изявление на самото заседание на органа, което се вписва във водения протокол. Когато лицето, изразило желание да прекрати предсрочно мандата си, е председател на съответния орган, оставката се подава писмено до Изпълнителния съвет. Председателят на Партията подава оставка на заседание на Изпълнителния съвет или на Националния конгрес.

Чл. 42. (1) Освен в специално предвидените в този Устав случаи, мандатът на всяка изборна длъжност може да бъде прекратен предсрочно – чрез освобождаване на съответното лице от заеманата длъжност с мотивирано решение на компетентния орган на Партията.

(2) Мандатът на Председател на Областен съвет, на Общински съвет, както и на членове на тези съвети може да се прекрати предсрочно с решение на Изпълнителния съвет, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове с право на глас, когато е налице трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или е налице работа срещу правилата, решенията, целите и принципите на Партията. В такъв случай Изпълнителният съвет попълва овакантеното място с мандат до провеждането на съответния Областен или Общински конгрес, като решението се взима с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове с право на глас.

 

Раздел II

Организация на работа на колективни органи

(общи разпоредби)

Свикване

Чл. 43. При свикване на заседание на колективен орган на Партията, различен от Национален, Областен, Общински конгрес или Местен конгрес, всички членове с право на глас трябва да са надлежно уведомени от председателя или секретаря на съответния орган за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието, освен в случаите, когато е предвидена друга процедура.

 

Кворум и представителство

Чл. 44. При липса на кворум в обявения начален час за провеждане на Областен, Общински или Местен конгрес заседанието се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Секретар и помощни органи

Чл. 45. Колективните органи на Партията избират измежду състава си Секретар, който организира и ръководи деловодната дейност на съответния орган, както и упражнява други възложени му от органа функции.

 

Протоколи

Чл. 46. За всяко заседание на колективен орган или структура се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от секретаря на съответния орган (ако има избран такъв).

 

ГЛАВА СЕДМА

ФИНАНСИРАНЕ

 

Източници

Чл. 47. Дейността на Партията се финансира от собствени приходи и/или чрез държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, предвидени в закона.

 

Собствени приходи

Чл. 48. (1) Собствените приходи на Партията се набират от:

 1. членски внос;

 2. дарения и завещания, позволени от закона;

 3. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона;

 4. заеми от банки в допустими от закона размери;

 5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост и други дейности, позволени от закона.

 

 (2) Размерът на членския внос, срокът и начинът на плащането му се определят от Изпълнителния съвет.

 

Държавна субсидия

Чл. 49. Партията може да  ползва държавна субсидия в случаите и по реда, предвидени в закона.

 

Финансов контрол и публичност

Чл. 50. (1) Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно имущество се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии по ред, установен от Изпълнителния съвет в приет от него Правилник за финансовата и деловодна дейност в Партията.

 

(2) Партията се отчита за своето имущество и за финансирането и разходването на средства, както и осигурява публичност и възможност за финансов контрол по реда, начина и в сроковете, предвидени в Закона за политическите партии и останалото българско законодателство.

 

ГЛАВА ОСМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 51. (1) Партията се прекратява при:

1. решение за сливане или вливане в друга политическа партия;

2. решение за разделяне на две или повече политически партии;

3. решение за саморазпускане;

4. други случаи, предвидени в закона.

(2) Решение за прекратяване на Партията се приема от Националният конгрес с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от всички присъстващи членове.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Правомощия на Учредителното събрание

Чл. 52. Учредителното събрание (Учредителния конгрес) на Партията може да приема всички решения от компетентността на Националния конгрес.

 

Приложение на закона

Чл. 53. (1) За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички останали действащи законови разпоредби, приложими към дейността и съществуването на политическите партии в Република България.

(2) В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, то те се заместват по право от императивните му норми.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Предвидените в този устав правилници се приемат в срок до три месеца от регистрацията на Партията в Софийски градски съд.

§ 2. Навсякъде в този Устав изразите „местен съвет“, „общински съвет“ и „областен съвет“ следва да разбират като съответните органи на Партията.

§ 3. Първият Изпълнителен съвет се избира от Учредителния конгрес в състав от Председателя на Партията и 6 (шест) други членове.

§ 4. В срок до шест месеца от регистрацията на Партията в Софийски градски съд се формират териториалните структури и органи.

§ 5. Настоящият Устав е приет от Учредителния конгрес на Партията, проведен на 22.10.2023 г. в гр. София.

 

 

bottom of page